ដែកស្មិត ដែលរចនា និង ផលិតដំឡើងដោយកូនខ្មែរ

ដែកស្មិត ដែលរចនា និង ផលិតដំឡើងដោយកូនខ្មែរ ត្រូវបានប្រើជាសិល្បៈតំណាងការរចនាហាងរបស់១០៣ កាហ្វេ ដែលឆ្លុះបញ្ជាំងពី គុណភាព ឧត្ដមភាព និងភាពថ្លៃថ្នូរ ដែល ១០៣ កាហ្វេ ព្យាយាមសម្រិតសម្រាងជូនអតិថិជន ធ្វើឲ្យអតិថិជនមានអារម្មណ៍ “ស្និទ្ធដូចនៅផ្ទះ”

103 អុីលីហ្គង់ / 103 Elegant Coffee

103 អុីលីហ្គង់ ទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើន ពីសំណាក់អតិថិជន នូវរសជាតិឆ្ងាញ់បែបស្រទន់ សមស្របទៅនឹងការទទួលទានរបស់ ប្រជាជនកម្ពុជា ពិសាហើយមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ សប្បាយរីករាយ